İşverenlerin ücretleri bankadan ödeme zorunluluğu başlıyor

ali.tezel@aksam.com.tr

8 Mayıs 2008 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 5754 sayılı Kanun ile yeni bir uygulama daha hayatımıza girdi. Artık işverenler çalıştırdıkları kişilerin ücretlerini mutlaka banka aracılığıyla ödeyecekler. Kanuna göre, ücretlerini 818 sayılı Borçlar Kanunu gereğince alanların, 5953 sayılı kısa adıyla Basın-İş Kanunu, 818 sayılı Deniz İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince ödenecek ücretler bundan böyle bankalar aracılığıyla ödenecek.

1- Yönetmelik bekleniyor

 

Pos Cihazlarından Herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın kredi kartı geçirilmesi

POS CİHAZLARINDAN HERHANGİ BİR MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI OLMAKSIZIN KREDİ KARTI GEÇİRİLMEK SURETİ İLE NAKİT İHTİYACININ GİDERİLMESİ İŞLEMİ HAPİS CEZASI GEREKTİRİR Mİ?

 

Yazar:Ramazan IRMAK(*)

           Türksal HANEDAN(**)

E-Yaklaşım / MART 2008 / Sayı: 56

 

I- GİRİŞ

Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan kredi kartları, ekonominin kayıt altına alınmasında da büyük katkı sağlamıştır.

Kredi kartları ile yapılan işlemlerdeki artış mali idarenin de dikkatini çekmiş ve bankalara, kredi kartı ile işlem yapan mükelleflerin yapmış olduğu işlem tutarlarını Maliye Bakanlığı’na bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Bankalardan alınan verilerle mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak, uyumsuzluk olanlar incelemeye sevk edilmektedir.

 

"Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Hakkında Kanun Tasarısı"

07.04.2008 Serbest muhasebeciliği kaldıran, serbest muhasebecilere mali müşavir olma hakkı tanıyan, "Serbest Muhasebecilik, Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Hakkında Kanun Tasarısı" Meclis gündeminde.
9 Nisan Çarşamba günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak tasarıya göre; Yeni Ticaret Kanunu ve Basel-2 kriterlerinin uygulamaya girmesiyle birlikte, işlevlerini yitirecek olan serbest muhasebecilerin durumu yeniden düzenleniyor.

-SINAVDA BAŞARI KOŞULU-

Tasarıyla; iki yıllık meslek yüksek okulu veya lise mezunu oldukları için mali müşavirlik hakkı bulunmayan serbest muhasebeciler, sınavda başarılı olmak koşuluyla mali müşavir olabilecek.
Vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını kazananlar, sınav şartı aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavir olabilecek. Kanundan önce serbest muhasebeci unvanı alanlar, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına; serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanlar ise bu tarihten itibaren 2 yıl içinde açılacak serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına girmeye hak kazanacak. Bu sınavlarda başarılı olanlar, serbest muhasebeci mali müşavirlik unvanına sahip olacak.

-SINAVI TÜRMOB YAPACAK-

 

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

 

Başkanlığımızca Elektronik Fatura Kayıt Sistemine ilişkin çalışmalar tamamlandı.

      Elektronik Fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 227'nci maddesinin 4'üncü fıkrası, 242'nci maddesinin 2'nci fıkrası ile Mükerrer 257'nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri hükümleri çerçevesinde, konu ile ilgili başlangıç aşaması olarak öngörmüş olduğu Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır.

      Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması sureti ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nusha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir.


      Devamı için tıklayınız.

      http://www.efatura.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7:EFKS

 

Bordroda Ücreti düşük gösteren hapse girecek!

Bordroda ücreti düşük gösteren hapse girecek;       

|Hürriyet Gazetesi| |09.02.2008| ŞÜKRÜ KIZILOT

ÇALIŞANLARA ödediği ücreti, bordroda düşük gösteren yüz binlerce işveren,hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya...

Çok kişi, işçinin ücretini düşük gösterip, daha az sigorta primi ve vergi ödemenin hapis cezası gerektirdiğinin farkında bile değil!...

ÜÇ YILA KADAR HAPİS

Meclis'te kabul edilen ve dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan 5728 sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca, çalışanlara ödediği ücreti, bordoda düşük gösteren işverenler hakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar, hapis cezası" verilebilecek.

Şu anda, özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde 90'ının, ödenen ücret üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin ediliyor. Örneğin; net ücreti 1.000 YTL olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor. Net ücreti 3 bin YTL olan bir başkası da 1.000 ya da 1.500 YTL brüt ücret üzerinden gösterilip, vergisi ve primi ödeniyor.

Oysa yapılması gereken, net 1.000 YTL ya da net 3 bin YTL ücretin, brüt tutarını hesaplayıp, ücret bordrosunda göstermek ve bunun üzerinden sigorta primi ve vergi ödemek olmalı.

 

2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenlecek Ba ve Bs bildirim formları

     Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
                 
(Sıra No: 381 )

    Resmi Gazete Tarihi:06/02/2008
                                Resmi Gazete No     :26779
 

Kapsam
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ, VERİLME ZAMANI ve HADLERİ

1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı

 

Muhasebenin Muhasebesi

Maliye şirketlerin fatura, çek, senet işlemleri ve nakit para tahsilatlarında kişisel bilgileri de içeren ayrıntılı kayıtları bilgisayarda 5 yıl boyunca tutmasını zorunlu hale getiriyor. Bilgiler istendiğinde Excel ve Word formatında Maliye'ye sunulacak.

 

10.000 YTL yi aşan ödemelerde tevsik uygulaması

10 MİLYAR LİRAYI AŞAN ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASI
Uygulamaya tabi olanlar
Birinci sınıf tüccarlar
İkinci sınıf tüccarlar
Kazancı Basit usülde tesbit edilenler
Defter tutmak zorunda olan Çiftçiler
Serbest Meslek Erbabı
Vergiden muaf esnafın
Ne zaman yapacaklar
Kendi aralarında yapacakları ticari işlemlerde
Nihai tüketicilerden (Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar hariç)

 

Asgari Geçim İndiriminde Kim Ne Kadar Alacak?

İşte ücretlerine yansıyacak rakamlar... Vergi iadesinin yerini alan asgari geçim indirimi sistemi yıl başında ücretlere yansımaya başlıyor. CNBC-e'nin haberine göre; yeni sistemde brüt maaş ne olursa olsun eşi çalışmayan iki çocuklu bir ücretlinin aylık net maaşına 64,5 YTL eklenecek.

 

S.M.M.M ve Y.M.M Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ KISIM
Haksız Rekabet
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
           
Amaç
 
           
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, bu suretle dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarının belirlenmesidir 
            
           Kapsam
  
          
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik,  3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri ve meslek mensuplarının her türlü ortaklıklarını kapsar.
             
           Dayanak
  
          
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 29, 33, 44 ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.