Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği:

(Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2008)

 

-Madde 8 :Ek1, Ek2, İAB, İşgücü Çizelgelerinin bu madde ile kalkması beklenmektedir.

-Madde 9 : Bu maddede göze çarpan, A.Ş. kurucu ortaklarının  sigortalı olma zorunluluğunun kalkmasıdır.

-Madde 11 : Sigortalının aynı gün bildiriminde inşaat işyerleri yanında balıkçılık ve tarım işyerlerinde çalışanlarda eklenmiştir.

-Madde 13 : “Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” Özellikle bankalarda işlem yapan personelin sigortalı olup olmadığı bankaca sorgulanacak ve kuruma bildirilecek.

-Madde 14 :  İş akdi sona eren Sigortalıları (4/1-a) ve işi terk eden Bağ-Kurluları (4/1-b) 10 gün içinde kuruma bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Reformuyla Gelenler

SOSYAL GÜVENLİK REFORMUYLA GELENLER

 

1-BÜTÜN ÇALIŞANLAR AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Önceki sisteme göre işçiler SSK’ya, kendi adına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur’a, devlet memurları ise Emekli Sandığına tabiyken Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hale getiriliyor, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 maddesi a bendinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar yani işçiler (4/a), b bendinde köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur’lular (4/b), c bendinde ise kamu idarelerinde çalışanlar yani devlet memurları (4/c) belirtiliyor.

2-BAĞ-KURLULAR AÇISINDAN DEĞİŞİKLİKLER

Sosyal Güvenlik reformu ile Bağ-Kur’lular açsından bir çok değişiklik getirecek.

 

İşkur'a verilmesi gereken belgeler

İŞKUR'A VERİLMESİ GEREKEN BELGELER HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Soru 1- İşverenlerin İŞKUR'a vermek zorunda oldukları belge ve formlar nelerdir ?
İşverenlerin çalışanlarıyla ilgili olarak İşkur'a vermeleri gereken dört adet belge bulunmaktadır.
Bunlar;
Form 4.1 İşten Ayrılma Bildirgesi,
Form 7-1 İşyeri bilgi formu ,
Form 7-2-2 Aylık işgücü çizelgesi ve
Form 7-3 İstihdamı zorunlu olanların takibi çizelgesidir.

Soru 2 – İşten Ayrılma Bildirgesi nedir ? Ne zaman verilir ? Verilmemesi halinde İdari para cezası var mıdır ? İşten Ayrılma Belgesi: Çalışanlarınızın işten ayrılmalarında; İşverenler İşsizlik Sigortası Kanununun 51'inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında "işten ayrılma bildirgesi"ni 15 günlük süre içinde Kuruma göndermek zorundadır. Bu belgeyi göndermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı olmak üzere idari para cezaları uygulanır. 4904 sayılı kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ( Değişik:26/05/2008-5763/23. )

Soru 3 – İşyeri bilgi formu nedir ? İşyeri Bilgi Formu : İşyerinin açılış ve kapanışlarında düzenlenen ve içerik olarak işyerinin ünvanını, faaliyet kodunu, adresini, ticaret sicil numarasını, adres bilgilerini, kayıtlı işçi sayılarını açılış ve kapanış tarihlerini kapsayan bilgilerin bulunduğu belgedir.

 

5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında T

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

1- Genel Açıklamalar

                Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci, “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü ve “Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 11 inci maddelerinde, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ile Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere aykırılığın yaptırımları “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde belirtilmiştir.

 

Sosyal Güvenlikte yeni dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın Ekim ayında yürürlüğe girecek maddeleri ile başta sağlık hizmetlerinin finansmanı olmak üzere sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak.

Sosyal tarafların yoğun muhalefetine rağmen TBMM’de kabul edilerek Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ikinci ayağı 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe giriyor.

Çalışma yaşamında yeni dönem olarak kabul edilen 1 Ekim’den itibaren uygulamaya girecek yeni düzenlemelerden en çok Bağ-Kur’lular etkilenecek. Yeni dönemde acil durumlarda hastalar hastane kapısından geri çevrilmeyecek.

Yasa’nın emeklilik, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplamalarında kullanılacak orana ilişkin hükümleri Mayıs ayında yürürlüğe girmişti. Yasa’nın ağırlıkla sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri içeren ikinci ayağının da Ekim başından itibaren yürürlüğe girmesiyle, sosyal güvenliğe ilişkin esaslar kökten değişmiş oluyor.

 

Part Time(Kısmi Süreli) Çalışan İşçilerin Sigorta Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com

 

Kısmî Süreli İş Sözleşmesi; İşçinin haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan işçiye göre daha az belirlenmesi durumunda geçerli olur.

 

 

İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler

               
  268 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ         
  Resmi Gazete No
 
Resmi Gazete Tarihi 0/0/0
Kapsam  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

 

Mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanun

28 Mart 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26476 KANUN MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5604 Kabul Tarihi : 15/3/2007

MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
(2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır: a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri. b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi. c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler. d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

 

05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair

                                      
                                              T.C.
                                 MALİYE BAKANLIĞI
                               Gelir İdaresi Başkanlığı
 

                          VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/35  Konusu                             : 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken  2008 dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.                            

 

İstihdam paketi yasalaştı...

2008 “İstihdam paketi” olarak adlandırılan İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’daki görüşmelerde verilen önergelerle, SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırıldı.

- Yasaya göre, SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç faizlerinin yüzde 85’i silinecek.

- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, GAP’a kaynak aktarılacak; fondan sağlanan kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek.

- İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

- Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işverenin ödeyeceği 5 puan Hazinece karşılanacak.

- İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2008’e ait 1 milyar YTL’lik neması ile gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL’lik özelleştirme geliri GAP için kullanılacak.

- Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak.

- Yasayla, asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi.