İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim

12.05.2010 Tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Göderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e göre Sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

İşletme Giderlerinin Fatura Yerine Perakende Satış Fişi ile Belgelendirilmesi.

 Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 23.11.2009 Sayı : B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965/110919 VUK Md. 232 GVK Md. 40
İŞLETME GİDERLERİNİN FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ VESİKASI İLE BELGELENDİRİLMESİ
Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin ol...arak satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesine ilişkin düzenleme, mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu tür harcamaların fatura ile tevsikinin mecburi olduğu hk.

 

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir. VUK 351 ve 352.maddeleri 1961 yılından beri uygulanan maddelerdir. Mükelleflerin usul hükümlerine riayet etmemeleri halinde uygulanacak “usulsüzlük” cezaları için düzenlenmiştir.VUK Mükerrer 355.Maddesi ise 1980 yılında ihdas edilmiş olup,E-beyanname ile ilişkin cezalandırma sistemi ise madde üzerinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile Vergi hukukumuza girmiştir.213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz.Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük” cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük.

 

Ba Formuna yazılması gereken faturanın geç gelmesi halinde neler yapılabilir?

Ba FORMUNA YANSITILMASI GEREKEN FATURANIN ALICIYA GEÇ İNTİKAL ETMESİ DURUMUNDA ALICI TARAFINDAN NELER YAPILABİLİR?
I- GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi dairesine bildirmeye mahsus olarak ihdas edilmiştir. Bunlardan Ba Formu, "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu"nu, Bs Formu ise "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu"nu ifade etmektedir. Formlar yıllık dönemler halinde verilmekte iken Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmıştır. Yapılan son düzenleme ile bildirim hadleri Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu son düzenlemeye göre aylık dönemler halinde bir mükelleften yapılan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve hizmet alışları ile aynı tutardaki mal ve hizmet satışları bildirim kapsamındadır.

 

Alacakların Kredi Kartı İle Tahsil Edilmesi Durumunda Bunların KDV Beyannamesinde Nasıl Gösterileceği Sorunu

Bülent SEZGİN
Vergi Denetmen Yardımcısı

1- GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi yönünden vergilendirme dönemi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 39’uncu maddesi ile hüküm altına alındığı üzere, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Öte yandan alınan maddede Maliye Bakanlığı, mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarını dikkate alınarak üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Bakanlık yayınladığı 14 seri no.lu KDV. Genel Tebliği ile gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirme dönemini bir ay olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükellefleri şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen beyannameleri kullanarak birer aylık dönem faaliyetlerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaktadırlar.

 

Pos Tahsilatları

HER POSLU TAHSİLAT GELİR MİDİR? KDV KARŞISINDAKİ ÖZEL DURUMLAR!
Gelir İdaresi Başkanlığı 03.09.2008 tarihi itibari ile yapmış olduğu duyuruda: Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cıhazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü saat 24:00'e kadar başkanlığımıza göndermektedirler. Tüm bankalardan alınan bu bilgiler iki gün içerisinde Başkanlığımız sistemine yüklenmektedir.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BASKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Baskanlığı
Necatibey Cad. No: 37 06438 ANKARA Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Tel: (0312) 229 52 27 – 229 54 42 Faks: (0312) 229 62 85 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr 1/15 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009
Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen isveren hissesi sigorta primi tesviki
G E N E L G E 2009 - 113
1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Đssizlik Sigortası Kanunu Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile, 4447 sayılı Đssizlik Sigortası Kanununa geçici 9 uncu madde eklenmistir. 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmis olan sözkonusu geçici maddede; “2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, ise alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dısındaki kisilerden olmak kaydıyla ise alınan ve fiilen çalıstırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin isveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanır. Bu madde kapsamında ise almaya iliskin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karsılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Beyan Süresinden sonra verilecek Beyannameler

BEYAN SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER Bu bölümde beyan süresi içerisinde verilmemiş olan beyannameleri elektronik ortamda gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılacaktır.  Süresinden sonra verilecek beyannamelere ilişkin olarak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 4. bendinin sonuna, 5398 Sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen fıkra ile zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlıkla verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebileceği hükmü ilave edilmiştir. Ayrıca tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin ilgiliye elektronik ortamdan iletileceği ve bu iletinin de tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin muhatabına tebliği yerine geçeceği de aynı yasa ile hükme bağlanmıştır.

 

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı

 

 20 Ağustos 2009 Tarihli Resmi Gazete

 Sayı: 27325

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 –
28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar” ibaresi eklenmiştir.

"

 

Elektronik Deftere Hazır Olun...

C. EKONOMİDE KAYITDIŞILIĞIN AZALTILMASI
3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler

Tedbir 29. Vergilendirmede mükellef hizmetleri daha da etkinleştirilecek ve işlemlerin çabuklaştırılmasına yönelik tedbirler alınacak; elektronik fatura, elektronik belge ve elektronik defter projeleri hayata geçirilecek, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması sağlanacaktır.

Süre :Aralık 2008 sonu

Her türlü beyanname, bildirim ve form yeniden gözden geçirilecek,  beyanname düzenleme kılavuzları hazırlanacaktır. Ayrıca, Vergi İletişim Merkezinde internet destek hattı kurulacaktır. Bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulacaktır. Fatura dışında düzenlenmesi öngörülen diğer belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve iletilmesi ile ilgili çözüm üretilecektir. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturulacaktır. Muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanmasına ilişkin standartlar belirlenecek, bilgi ve belgelere daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve tek tipte saklanacak veriler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.  

Süre :Aralık 2008 sonu

 

""