Sirküler

Sirküler

 

Tebliğler

Tebliğler

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Vergi Usul Kanunu

Vergi Usul Kanunu

 

Vergi Usul Kanunu

VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)

Kanun No : 213
Kabul Tarihi : 04/01/61
Resmi Gazete No : 10703
Resmi Gazete Tarihi : 10/01/1961

 

Sirküler

Sirküler

 

Tebliğler

Tebliğler

 

Bakanlar Kurulu Kararları

Bakanlar Kurulu Kararları

 

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu

 

Katma Değer Vergisi Kanunu

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun No : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/84 Resmi Gazete No : 18563 Resmi Gazete Tarihi : 02/11/1984