İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kılavuzu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmış olan klavuz ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun nasıl doldurulacağı hakkında bilgi verilmiştir.

 

SGK 2012 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarfından SMMM Odalarına gönderilen Duyuru yazısı ile 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASININ SGK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA’sını yayımlamıştır.

 

Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlandı

1 SIRA NO'LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 28141
Resmi Gazete Tarihi 13/12/2011
Kapsam

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

1. Giriş

1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defteri) elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname3 hükümleri icabı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Serbest Meslek Kazançlarında indirilebilecek giderler hakkında bir özelge.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-7941-689 Konu: Sigortalı olarak çalıştırılan eş ve çocuk için yapılan ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk İlgide kayıtlı dilekçenizde; serbest meslek erbabı olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, yanınızda çalışmakta olan eşiniz ve çocuğunuz için yaptığınız ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Vergi Levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır

Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 142(1), 143(2), 146(3), 177(4)ve 272(5) Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 224(6) Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır. 6111 sayılı Kanunun(7) 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

 

"Kesin Mizan" Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınması

"KESİN MİZAN" BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN V.U.K TEBLİĞ TASLAĞI  1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan "Kesin Mizan Bildirimi"nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 2.

 

Türmob Bağımsız Denetim Merkezi Kuruldu

01/11/2010 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Bağımsız Denetim Merkezi kuruldu.
Birliğin, TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğin amacının, denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak üzere birlik meslek mensuplarının oluşturdukları bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, takibini, kamuya duyurulmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

 

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak'ın" ayrı gösterilmesi  
Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılma bildirgelerinde ücret ve prim - ikramiye vb. ödemelerinin ayrı gösterilmesi yönünde bir değişikliğe gidilmişti.Bu çerçevede hangi ödemelerin ücret kabul edileceği ve hangi ödemelerin prim ikramiye vb. ödeme sayılacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.

 

İnceleme Esasları Yeniden Belirleniyor

Meclise sunulan torba kanun tasarısı ile mükelleflerinin ancak yüzde 1-2’si ile sınırlı kalan vergi incelemelerinde hem gelir idaresinin etkinliğinin hem de incelenen mükellef sayısının artırılması öngörülüyor. Bu bağlamda, incelenecek mükelleflerin risk analizlerine dayalı olarak seçilmesi esas olmakla birlikte, mükelleflerin belli sürelerle her hal ve takdirde incelemeye alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

 

İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulaması

İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI
Bakanlar Kurulunca  vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yolu ile giderilemeyen KDV  tutarının ,Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen tutarı aşan kısmı yılı içinde mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı ise izleyen yılda nakden veya mahsuben iade edilmektedir.