Yıllık Faaliyet Raporları

 

Yıllık Faaliyet Raporları

6102 sayılı Yeni TTK ile yönetim kurullarına “yıllık faaliyet raporu” hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu raporun Şubat ayı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

Yeni TTK'nın 514'üncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Yeni TTK'nın 516'ncı maddesi düzenlemesine göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir.

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar.

- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Söz konusu Yönetmelik 28.08.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Yönetmelik uyarınca yıllık faaliyet raporu aşağıdaki 7 bölümden oluşacaktır.
1) Genel bilgiler,
2) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,
3) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
4) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,
5) Finansal durum,
6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
7) Diğer hususlar.

Bu başlıkların içeriğinin neleri kapsayacağı ise Yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Hangi şirketlerin yönetim kurulları yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır?

Yönetmelikte de düzenlendiği üzere, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetim kurulları ile şirketler topluluğunda ana şirkettin yönetim kurulu (Yeni TTK Md. 518) yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır.

Yıllık faaliyet raporları ne zamana kadar hazırlanmak zorundadır, kimler tarafından imzalanmalıdır?

Yıllık faaliyet raporu Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde de düzenlendiği üzere, ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde (Şubat ayı sonuna kadar) hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Diğer yandan, 2012 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal bilgiler, 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılacaktır.

Sonuç olarak, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetim kurulları ile şirketler topluluğunda ana şirkettin yönetim kurulu Şubat ayı sonuna kadar yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır. Hazırlanacak bu yıllık faaliyet raporu da genel kurula sunulmalıdır.


 


Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2234/sirketlerin-yonetim-kurullari-dikkat-yillik-faaliyet-raporlarinizi-hazirladiniz-mi