editör ağ günlüğü

 

Yıllık Faaliyet Raporları

6102 sayılı Yeni TTK ile yönetim kurullarına “yıllık faaliyet raporu” hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu raporun Şubat ayı sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

Yeni TTK'nın 514'üncü maddesi uyarınca, yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Yeni TTK'nın 516'ncı maddesi düzenlemesine göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir.

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar.

- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.

 

İŞ KAZALARINDA TEK BİLDİRİM

6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt
ve bildirimi' başlıklı 14'üncü maddesinde, 'kayıt ve bildirim' yükümlülükleri
düzenlenmiştir. Buna göre, işverenler, bütün iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili
raporları düzenleyecek; işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme
neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya
çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları
inceleyerek bunlar ile ilgili raporları da düzenleyecektir. Ve işveren,
aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde
bulunacaktır:
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen
meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

R.G.31/01/2013 Sayı:28545 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi yapılması, alınacak tedbirlere karar verilmesi ve bu tedbirlerin uygulanması, gerekli belge ve kayıtların hazırlanması, risk değerlendirmesi yapacak kişi ve kuruluşların nitelikleri ile ilgili usul ve esasların düzenlemektir.

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI

20.06.2012 Tarihinde kabul edilmiş olan, 6331 sayılı Kanun (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İşyerleri belirlenecek tehlike sınıflarına göre üç sınıfta ele alınacaktır.

Bunlardan az tehlikeli sınıfta yer alanlar, eğer 50 işçiden az işçi çalıştırıyorlar ise, Kanunun yayımı tarihinden 2 yıl sonra yani, 30.6.2014 tarihinde Kanun hükümlerine tabi olacaklardır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ise eğer 50 işçiden az işçi çalıştırıyorlarsa yayım tarihinden bir yıl sonra Kanun hükümlerine tabi olacaklardır. Bu tarih ise 30.6.2013 dür.

Diğer işyerlerinde ise uygulama 1.1.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yani eski uygulamaya göre,

 

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin tüm Türkiye'de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile devreye giren bilişim uygulamaları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan MERSİS projesi 1 Ocak 2013 tarihinde tüm Türkiye'de uygulamaya geçecek. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği MERSİS ile manuel olarak tutulan ticaret sicil bilgileri merkezi bir veri tabanına taşınacak.

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre mali tablolar nasıl düzenlenecek? bağımsız denetim kimlerde yapılacak?

Bağımsız denetim kimlerde yapılacak?

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ticari hayat ile ilgili birçok önemli değişiklik getiren ve ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan düzenlemeler içeren yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, anılan kanun henüz yürürlüğe girmeden, kamuoyunda çok tartışılan ve eleştirilen bazı düzenlemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen ve 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanun'la yeniden ele alınmış ve eleştirileri giderecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 6335 sayılı Kanun'la geçiş dönemi için "denetçi" belirlemesini yapan geçici 6'ncı maddedeki 4 nolu fıkra hükmü ise 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6353 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikler sonrasında;  Defterlerin Türkiye muhasebe standartlarına göre tutulma yükümlülüğünün kaldırılması ile finansal tabloların nasıl düzenleneceği ve  "Bağımsız denetim" ile ilgili yeni düzenlemelere göre denetime tabi olacak şirketlerin hangileri olacağı ve denetime tabi olmayacak şirketlerin denetimsiz kalması, konularında tereddütler oluşmuş olup, bu yazımızda anılan konular ele alınacaktır.

 

Ticari defter ve belgelerin saklanması

Ticari defter ve belgelerin saklanması, Vergi Usul Kanunu’nda, Türk Ticaret Kanunu’nda, Sosyal Güvenlik Kanunu’nda ayrı ayrı hüküm altına alınmıştır.

En genç kanun olması bakımından önce Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belgelerin saklanmasını ele alacağız: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; belgelerin saklanması ve saklama süresi 82’nci maddesinde;

“(1) Her tacir;
a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
b) Alınan ticari mektupları,
c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d) 64’üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.

(2) Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır.

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Usul ve Esasları


119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulamasının Usul ve Esasları Açıklanmıştır. Özet: 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile indirimli oran uygulamasına ilişkin farklı tebliğlerde yer alan düzenlemeler tek bir tebliğde toplanmış ve uygulamaya ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme teslim ve hizmetleri indirimli oranda katma değer vergisine tabi olan mükellefler açısından iade başvuru süreci, alınabilecek iadenin hesaplanması, indirimli orana tabi teslimlerin yanında ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerin bulunması, fason tekstil işlerinde iade uygulaması gibi konularda önemli açıklamalar içermektedir.

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı

Kamu gözetim kurumunun bağımsız denetim ile ilgili yönetmelik taslağı aşağıda sunulmuştur. Yönetmeliğin bu şekilde yayınlanması halinde iptali için yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bağımsız denetim yönetmeliği taslağına ulaşmak için tıklayınız.